Paste your Bing Webmaster Tools verification code here Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Heidebären Heidefüchse

Friederike Könecke (Leitung Heidebären) –

Bachelor der Erziehungswissenschaften

Sarah Maiwald – Erzieherin

Martin Geiger – Sozialassistent

Holger Beierbach (Leitung Heidefüchse) –

Erzieher

Sabrina Wurm – Erzieherin

Martin Geiger – Sozialassistent